Колядко Светлана Владимировна
Расширенный поиск
Нацыянальная лiтаратурная прэмiя

Нацыянальная лiтаратурная прэмiя


Колядко Светлана Владимировна
Святлана Уладзіміраўна Калядка – літаратуразнаўца, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. Сфера навуковых інтарэсаў: тэарэтычная паэтыка, гісторыя літаратуры, гендарныя даследаванні, літаратуразнаўчая тэорыя паэтычнай эмоцыі, тэксталогія, творчасць Максіма танка, Яўгеніі Янішчыц, а таксама сучасных паэтаў.
Аўтар больш за 160 навуковых прац, сярод якіх тры манаграфіі, раздзелы ў пяці калектыўных манаграфіях, шматлікія навуковыя, навукова-папулярныя, крытычныя артыкулы, выступленні на рэспубліканскіх, міжнародных навуковых канферэнцыях.
Укладальнік і складальнік васьмі тамоў Збору твораў Максіма Танка ў 13 тамах (2006-2012), разам з Т.П.Аўсяннікавай – чатырохтомнага выдання “Яўгенія Янішчыц: творы, жыццяпіс, каментарыі” (апублікаваны два тамы, 2016-2017).
Аўтар вучэбнага дапаможніка і кароткага даведніка па рускай мове для навучэнцаў сярэдніх школ, а таксама для студэнтаў нефілалагічных спецыяльнасцей.

Літаратуразнаўчая тэорыя паэтычнай эмоцыі

Номинация: Лучшее произведение литературной критики и литературоведения (Победитель 2019 )

Автор: Колядко Светлана Владимировна

Издательство: Белорусская наука

Выдавецкі дом “Беларуская навука” вылучыў для ўдзелу ў Рэспубліканскім конкурсе “Нацыянальная літаратурная прэмія” у намінацыі “Лепшы твор літаратурнай крытыкі і літаратуразнаўства” кнігу Святланы Уладзіміраўны Калядка “Літаратуразнаўчая тэорыя паэтычнай эмоцыі” (Мінск, “Беларуская навука”, 2018). У манаграфіі тэарэтычна асэнсоўваецца і канцэптуалізуецца роля эмоцыі ў паэтычным творы, распрацоўваецца метадалагічны інструментарый даследавання эматыўнасці на прыкладах твораў Максіма Танка і Яўгеніі Янішчыц. Эматыўнасць паэтычнага твора асэнсоўваецца ў некалькіх аспектах: апісваецца фенаменалогія эмоцый у суадносінах псіхічных працэсаў; разглядаецца эмацыянальнасць і эматыўнасць як аб’ект і спосаб адлюстравання; даследуюцца эмацыянальныя канцэпт, канцэптасфера, карціна свету як ментальныя сутнасці творчага працэсу; вывучаецца эмацыянальная сфера аўтара і эматыўныя тыпы творчай асобы; распрацоўваецца мадэль чытацкіх эмацыянальных рэакцый на твор; аналізуюцца механізмы рэпрэзентацыі эматыўнасці на розных узроўнях арганізацыі паэтычнага тэксту (стыль, жанр, кампазіцыя, сюжэт, сінтаксіс і інш.). Выданне адрасавана спецыялістам у галіне філалогіі, культуралогіі, эстэтыкі і іншых гуманітарных дысцыплін.

Купить книгу